Jomas

Komerctiesības

Līgumtiesības

Tiesvedības un šķīrējprocess

Banku un finanšu tiesības

Administratīvās tiesības

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu AML novēršana

Darījumu juridiskā apkalpošana

Nekustamais īpašums

Maksātnespēja un reorganizācija restrukturizācija

Ģimenes un mantojuma tiesības

Kriminālprocess

Juridiskā analīze